گفت: خاطره نویسی امین زاده، معاون وزارت خارجه دولت خاتمی و از عوامل فتنه 88 اعتراض شدید سایر آشوبگران و فتنه گران را برانگیخته است.
گفتم: چطوری؟ مگه چی نوشته؟
گفت: امین زاده در شرح حضورش در دادگاه نوشته كه مسئولان زندان ما را در كنار اراذل و اوباشی كه در آشوب ها بازداشت شده بودند نشاندند.
گفتم: خب! بعدش چی؟
گفت: حالا آشوبگران با عصبانیت خطاب به امین زاده نوشته اند؛ آن وقتی كه از ما برای حمایت از موسوی دعوت می كردی، افراد آزادیخواه بودیم! ولی حالا كه خودت به زندان افتاده ای برای جمهوری اسلامی خوش رقصی می كنی و ما را اراذل و اوباش معرفی می كنی؟
گفتم: خب! خب! دیگه چی؟
گفت: به امین زاده گفته اند اگر ما اراذل و اوباش هستیم، تو و فرماندهانت كه به ما دستور آشوب می دادید، رئیس همه اراذل و اوباش هستید.
گفتم: یك كابوی آمریكایی مست و لایعقل وارد كاباره ای شد و فریاد زد؛ آهای خوك هایی كه كنار پنجره نشسته اید و خرس هایی كه كنار دیوار نشسته اید... در همین حال یكی از آنها كه كنار پنجره نشسته بود به او نزدیك شد و گفت؛ چشماتو باز كن! من خوك نیستم و كابوی مست با خونسردی گفت؛ پس برو كنار دیوار بشین!