گفت: یك سایت ضدانقلاب خطاب به موسوی و كروبی و خاتمی نوشته است؛ چرا در خانه نشسته اید و فقط اطلاعیه و بیانیه صادر می كنید؟
گفتم: پس چه كنند؟!
گفت: این سایت نوشته است؛ باید حركتی از خودشان نشان بدهند و اگر قرار بود فقط بیانیه صادر كنند كه به جنبش(!) و كشاندن هواداران به خیابان نیازی نبود.
گفتم: حیوونكی ها چی فكر می كردند، چی شد؟!
گفت: همین سایت از سران فتنه پرسیده است؛ آیا می توانید گزارشی از اقدامات یكسال گذشته خود ارائه بدهید؟ اصلا چرا رژیم شما را دستگیر نمی كند؟!
گفتم: تعدادی شیره ای در زیرزمین خانه ای مشغول شیره كشی بودند، ناگهان پلیس وارد شد و فریاد زد؛ بی حركت! یكی از شیره ای ها با تعجب به پلیس نگاه كرد و گفت؛ كو حركت؟!