عباس عبدی گفت "غرب همه نوکرانش را تنها خواهد گذاشت" از کجا می فهمیم او بعد از این همه مدت این را فهمیده؟

1) چون ما دو هفته است بهش تذکر نمی دیم خودش فکر کرد فهمید

2) اگر اینقدر رو هم نمی فهمید کروبی اخراجش می کرد

3) اصولا همه اطرافیان کروبی نخبه بودند، خودش مخ درست و حسابی نداشت

4) چون مدرک عبدی مثل رهنورد تقلبی نیست

5) چون سه بار دستگیر شد و غربی ها حسابش نکردند ، آدم که رو یه تیکه یخ 4 بار لیز نمیخوره

6) سال 77 جاسوس آمریکایی تو فرانسه بهش گفته بود، نالوطی تا الان به روش نیاورده بود

7) مهاجرانی از غرب باهاش تماس گرفت منشی از پشت تلفن به او گفت  

8) حیف کروبی با این مشاوران عقب افتاده بی سواد!

http://www.tanzsiasi.blogfa.com/